Advieswijzer Scholing en personeel 2019

Maandag 08 juli 2019

De overheid betaalt mee!

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u moet maken om een leerling te begeleiden. In deze advieswijzer gaan wij nader in op de mogelijkheden en voorwaarden.

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te stimuleren. Verliep deze stimulering tot en met 2013 nog via de loonheffing, vanaf 2014 is deze vormgegeven in de vorm van een subsidie. De subsidie geeft een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten voor een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Doelgroepen

U kunt niet voor elke leerling die bij u werkt, voor subsidie in aanmerking komen. Alleen de volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie: 

 • U komt in aanmerking wanneer u praktijkbegeleiding biedt aan een leerling van het vmbo die een basisberoepsgerichte leerweg (bbl) ingericht als een leerwerktraject volgt. Hierbij is het leerwerktraject gericht op het halen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.
 • De subsidieregeling Praktijkleren ondersteunt (vanaf schooljaar 2017/2018) bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden aan bepaalde leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in het kader van de beroepspraktijkvorming in het laatste schooljaar. 
 • De subsidieregeling Praktijkleren ondersteunt (vanaf het schooljaar 2017/2018) bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden aan leerlingen die in het laatste jaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten. 
 • De subsidieregeling praktijkleren ondersteunt bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden voor leerlingen die die de entreeopleiding, een basisberoepsgerichte en -begeleidende leerweg, van het vmbo volgen.
 • Voor mbo-bbl leerlingen ondersteunt de subsidieregeling Praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding kreeg in het studiejaar.
 • Voor hbo-studenten ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar.
 • Voor promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren bedrijven of organisaties die een werkleerplaats bieden met een tegemoetkoming in de gemaakte loon- of begeleidingskosten.

Per doelgroep zijn aanvullende voorwaarden en eisen van toepassing. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u een erkend leerbedrijf zijn (voor vmbo´ers / mbo´ers) of door een onderwijsinstelling zijn aangemerkt als een onderneming die een goede begeleiding geeft (voor hbo´ers, promovendi en toio’s). Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Er is een geldige (leer-werk)overeenkomst.
 • De beroepsopleiding van de leerling valt binnen de doelgroepen waarvoor de subsidie geldt.
 • De beroepsopleiding richt zich op een volledig diploma.
 • De beroepsopleiding is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) voor mbo of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) voor hbo.
 • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de onderwijswetgeving voorschrijft. 

U hoeft geen volledig jaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te komen.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is pas achteraf bekend, omdat deze afhankelijk is van het aantal subsidieaanvragen. De verdeling van de beschikbare subsidie vindt jaarlijks plaats na afloop van het studiejaar over alle kwalificerende werkgevers die tijdig een aanvraag hebben ingediend. Het bedrag per praktijkleerplaats is gemaximeerd op € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats.

De beschikbare subsidie per categorie:

Categorie

 Bedrag 

vmbo

 € 1,4 mln

mbo

 € 193,9 mln 

hbo

 € 3,4 mln

promovendi/toio’s

 € 2,8 mln

De subsidie wordt toegekend per gerealiseerde praktijkleerplaats. Onder een gerealiseerde praktijkleerplaats wordt verstaan het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Elke week waarin onderricht is gegeven, telt mee. Het maakt hierbij niet uit op hoeveel dagen in die week begeleiding is gegeven. Een week waarin geen begeleiding is gegeven telt niet mee als gerealiseerde praktijkleerplaats. Het subsidiebedrag wordt dan naar rato verlaagd.

Let op!
Voor het vmbo en mbo wordt onder een gerealiseerde praktijkleerplaats verstaan het aantal weken waarin in de periode 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019 daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Om voor de maximale subsidie in aanmerking te komen, dient minimaal 40 weken onderricht in de praktijk in het studiejaar te hebben plaatsgevonden. Voor het hbo wordt onder een gerealiseerde praktijkleerplaats verstaan het aantal weken waarin in de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019 daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt. Om voor de maximale subsidie in aanmerking te komen, dient minimaal 42 weken onderricht in de praktijk hebben plaatsgevonden in het studiejaar. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken waarin onderricht heeft plaatsgevonden.

De subsidie wordt alleen verstrekt voor de nominale duur van de opleiding. Er wordt geen subsidie ontvangen voor vertraging waardoor de nominale duur van de opleiding wordt overschreden. Tijdens het tussentijds stopzetten van de opleiding, bijvoorbeeld voor zwangerschapsverlof, bestaat geen recht op subsidie. Na hervatting van de opleiding bestaat weer recht op subsidie totdat het maximum (de nominale duur van de opleiding) is behaald.

Aanvraag subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. De subsidie geldt per studiejaar. U vraagt de subsidie aan na afloop van het studiejaar door middel van een digitaal aanvraagformulier. Voor het studiejaar 2018/2019 kunt u vanaf 2 juni 2019 tot en met uiterlijk 16 september 2019 (voor 16.59 uur) de subsidie aanvragen.

Let op!
U kunt de aanvraag alleen achteraf indienen: dus na afloop van het studiejaar (31 juli of 31 augustus 2019) of na afloop van de begeleiding. De uiterste deadline is 16 september 2019 voor 16.59 uur. Aanvragen die later door RVO worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Tip:
Om het digitale aanvraagformulier in te vullen heeft u eHerkenning nodig. Voorkom dat u te laat beschikt over eHerkenning en vraag deze tijdig aan.

Administratieve verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u de volgende gegevens in uw administratie vastleggen:

 • een getekende (leer-werk)overeenkomst.
 • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van uw digitale tijdschrijfsysteem, een presentielijst of een geldig arbeidscontract in combinatie met een verzuimregistratie.
 • een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt. Door middel van een projecturenregistratie of een digitaal tijdschrijfsysteem kunt u de daadwerkelijke uren laten zien.
 • Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties van de beroepsvorming zijn behaald. Hierbij moet u denken aan een werkboek van de leerling en gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen.
 • Een kopie van het diploma.

Let op!
Het RVO kan nog tot vijf jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt controles uitvoeren.

Tot slot

Met de subsidieregeling Praktijkleren betaalt de overheid mee aan de scholing van uw personeel. Deze advieswijzer heeft u inzicht gegeven in de belangrijkste regels. Neem voor meer informatie contact met ons op.