Aanvragen NOW: welk loon telt mee?

Woensdag 08 april 2020

De NOW, waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen bij minstens 20% omzetverlies, kan per maandag 6 april (tot en met 31 mei 2020) worden aangevraagd. De regeling draait om omzet en loonsom. Wat wordt voor de NOW verstaan onder de loonsom?

De NOW-regeling in het kort

RekenmachineOp 31 maart 2020 werd er duidelijk over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) voor werkgevers. Bedrijven die gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom.

Welk loon telt mee?

Een werkgever geeft bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief oordeelt, keert het een voorschot van 80% uit. In de NOW wordt voor wat betreft het voorschot van 80% uitgegaan van het sociale verzekeringsloon, het SV-loon, over de maand januari 2020 (referentiemaand). Dit met dien verstande dat het salaris per persoon is gemaximeerd op € 9.538 bruto per maand. Dit staat gelijk aan tweemaal het maximum SV-loon. Deze informatie is afkomstig uit de aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst. Ontbreekt de informatie over de maand januari, dan moet worden uitgegaan van de gegevens over de maand november 2019. Bij de SV-loonsom gaat het om alle lonen per loonheffingennummer. Uitgezonderd hiervan zijn de van het UWV ontvangen ZW- en WAZO-betalingen (zwangerschap- en bevallingsverlof en adoptie- en pleegouderverlof).

Let op!

Onder loonkosten vallen ook de kosten van de loondoorbetaling van zieke werknemers. Het maakt daarbij niet uit of er al dan niet een verzuimverzekering is afgesloten.

Let op!

Het moet gaan om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de eigen werknemers. Hieronder vallen ook de lonen van flexwerknemers en werknemers met nulurencontracten. Lonen betaald aan ingeleenden, zoals uitzendkrachten en payroll-werknemers, tellen niet mee.